Bestuur & Adviesorganen

Stichting 1940-1945 en Stichting Centrum '45 hebben per 1 januari 2005 besloten over te gaan tot een bestuurlijke fusie waarbij de activiteiten van Stichting 1940-1945 plaatsvinden onder de bestuurlijke en organisatorische leiding van Centrum '45.

De Raad van Bestuur van Centrum '45 is in deze samenwerkingsvorm tevens Raad van Bestuur van Stichting 1940-1945.

Een Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Deze Raad van Toezicht bestaat uit vier personen.

De Stichtingsraad is een orgaan dat belangrijke taken en bevoegdheden heeft ten aanzien van de landelijke vrijwilligersorganisatie. De Stichtingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende districtsraden.

Zowel de Raad van Bestuur als de Stichtingsraad kan een beroep doen op de Raad van Advies. Deze bestaat uit maximaal zes personen en vervult een klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Raad van Advies.

De activiteiten van de Stichting worden aan de basis gedragen door de zeven districtsraden.
De districtsraden hebben onder meer tot taak de realisering en bewaking van de doelstelling van de Stichting in de regio. De districtsraden bestaan uit personen die een sterke affiniteit hebben met de mensen voor wie Stichting 1940-1945 werkt en vanuit die betrokkenheid het beleid van de Stichting willen helpen vormen. Door de districtsraden worden contactdagen, vakantieweken, uitstapjes en soosmiddagen georganiseerd, activiteiten waarmee de onderlinge contacten worden bevorderd.

  foto 1 "Nederland in Oorlogstijd". De poster was bestemd voor de werving van contribuanten. Het werd opgehangen in scholen en in grote bedrijven.