top of page
20200114PosterNederlandInOorlogstijd.jpg

Bestuur & Adviesorganen

Nadat in 2005 werd besloten tot een bestuurlijke fusie met Centrum ’45, is Stichting 1940-1945 per 2020 onder bestuurlijke  en organisatorische leiding gebracht van Stichting ARQ.

 

De Raad van Bestuur van Stichting ARQ is daarbij ook de Raad van Bestuur van Stichting 1940-1945, terwijl een Raad van Toezicht – die identiek is aan die van Stichting ARQ – tot  taak heeft toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in Stichting 1940-1945.

 

Daarnaast kent Stichting 1940-1945 een Raad van Advies die een klankbordfunctie vervult ten behoeve van de Raad van Bestuur en deze gevraagd of ongevraagd adviseert.  Ook heeft de Raad van Advies het recht om een voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht van Stichting ARQ.

 

Bij besluit van de Raad van Bestuur (en na advies van de Raad van Advies) kunnen contactgroepen worden erkend met als doel het onderlinge contact tussen de leden van de doelgroep van Stichting 1940-1945 te bevorderen.

foto 1. "Nederland in Oorlogstijd". De poster was bestemd voor de werving van contribuanten. Het werd opgehangen in scholen en in grote bedrijven.

bottom of page