top of page

ANBI

Stichting 1940-1945 staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2014 dient elke ANBI op voorschrift van de Belastingdienst op een internetsite de volgende gegevens te publiceren:

 

de naam van de instelling: Stichting 1940-1945
adres van de instelling: Nienoord 13, 1112 XE Diemen
RSIN: 2963140

functie en namen van de bestuurders
De heer drs. J.W. Reerds MBA
voorzitter Raad van Bestuur

 

De heer drs. A. Osinga
lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid


Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden ten behoeve van Stichting 1940-1945.
De salariëring van zowel directie als het personeel vindt plaats op basis van de ARAR (Algemeen Rijksambtenarenreglement).

Doelstelling van Stichting 1940-1945


Stichting 1940-1945 werd tijdens de Duitse bezetting bij een onderhandse akte opgericht op 13 oktober 1944. De notariële bekrachtiging vond plaats op 27 juni 1945. De statuten van Stichting 1940-1945 werden voor het laatst gewijzigd op 18 november 2004.
De Stichting gaat uit van de solidariteitsgedachte zoals die tijdens de jaren negentienhonderdveertig en negentienhonderdvijfenveertig tussen de deelnemers aan het binnenlands verzet is gegroeid en sindsdien is bevestigd en die zich ook is gaan uitstrekken tot vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsgetroffenen.


De Stichting stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van hen die als deelnemer aan het binnenlands verzet, als slachtoffer van vervolging op grond van ras, geloof, wereldbeschouwing of homoseksualiteit of als burger-oorlogsgetroffenen in de jaren negentienhonderdveertig en negentienhonderdvijfenveertig kampen met ziekten of gebreken die daarmee in verband staan, alsmede van hun partners en kinderen en aan hen gelijkgestelden.


De Stichting kan naast de direct uit haar doelstelling voortvloeiende taken ook andere taken, die op aanverwante terreinen liggen waarvoor de specifieke kennis en ervaring bij de stichting aanwezig is, aanvaarden bij besluit van het bestuur en gehoord de raad van advies. De uitvoering van de taken zoals omschreven in de vorige alinea moet echter gewaarborgd blijven.

Hoofdlijnen van het beleidsplan


De Stichting is aangesloten bij de overkoepelende Stichting ARQ te Diemen, die ten doel heeft het bevorderen en faciliteren van de onderlinge samenwerking tussen de aangesloten zorg-, kennis- en belangenorganisaties op het gebied van de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld (nationaal en internationaal). De Stichting zal de doelstelling en het belang van de Stichting ARQ en de daarbij aangesloten rechtspersonen zoveel mogelijk bevorderen.

De Stichting probeert haar doel te bereiken door:

  • het in stand houden van een op landelijke schaal werkende vrijwilligersorganisatie en het daadwerkelijk functioneren als zodanig;

  • het opkomen voor de belangen van de in de doelstelling van de Stichting bedoelde personen bij de daarvoor in aanmerking komende instanties;

  • het meewerken aan de uitvoering van wetten en regelingen die in het belang van de in de doelstelling van de Stichting bedoelde personen zijn of zullen worden getroffen;

  • het samenwerken met instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel;

  • het onderhouden en bevorderen van het contact met de in de doelstelling van de Stichting bedoelde personen;

  • alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Zie ANBI Formulier Stichting 1940-1945

 

Financiële verantwoording

Zie het jaarbericht 2022

Zie het jaarbericht 2021

Zie het jaarbericht 2020

Zie het jaarbericht 2019

bottom of page